• Facebook
  • Instagram
EFS_Samorzad_kolor-PL.jpg

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Drodzy Rodzice uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do Integracyjnego Żłobka AKUKU w Zalasewie na rok szkolny 2021/2022. Zainteresowane osoby proszę o kontakt pod numerem telefonu  519 692 061.

 

Opłaty

Czesne 790 zł/ miesiąc ( dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz)

 

Czesne 1190 zł/miesiąc ( dla dzieci niezamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz)

 

Cena obejmuje pobyt dziecka do 10 godzin (żłobek jest otwarty w godzinach 6:30-17:00) oraz:

opiekę i czynności pielęgnacyjne, warsztaty kulinarne, teatrzyki, zajęcia ogólnorozwojowe, zabawy plastyczne, zabawy muzyczno-rytmiczne, bajkoterapię, cykliczne spotkania ze sztuką, zabawy sensoryczne pobudzające zmysły, zabawy integracyjne, zabawy rozwijające dużą i małą motorykę, zajęcia Montessori, język angielski i hiszpański, opiekę psychologa.

 

Wyżywienie 12 zł/ dziennie

Stawka za wyżywienie obejmuje śniadanie, zupę, drugie danie oraz podwieczorek i napoje.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety.

W przypadku prawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka stawka żywieniowa nie jest naliczana.

 

Wpisowe 400 złotych.

Gwarantuje miejsce w żłobku. Obejmuje ubezpieczenie oraz opłaty związane z utworzeniem nowego miejsca, pomoce dydaktyczne i edukacyjne, środki czystości i materiały plastyczne. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

"Trzy rzeczy zostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka"      

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Alighieri Dante 

 Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo.

Wznawiamy rekrutację do projektu dla osób bezrobotnych oraz przebywających na urlopie wychowawczym. Instrukcja aplikowania i niezbędne formularze, znajdują się na dole strony. W razie pytań zapraszamy do kontaktu przez email, telefon, formularz kontaktowy.

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować Państwa, iż nasz żłobek, zajmując drugą pozycję na liście rankingowej, otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Europejskiego.

Projekt „INTEGRACYJNY ŻŁOBEK AKUKU – nowa placówka w gminie Swarzędz” o numerze RPWP.06.04.01-30-0057/19, finansowany w Poddziałaniu 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu „INTEGRACYJNY ŻŁOBEK AKUKU – nowa placówka w gminie Swarzędz” jest powrót/wejście na rynek pracy 48 osób (38 kobiet i 10 mężczyzn), zamieszkujących w gminie Swarzędz, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami, i dla których opieka ta stanowi barierę w powrocie/wejściu na rynek pracy, poprzez utworzenie 48 miejsc opieki nad dziećmi w miejscowości Zalasewo.

Założono realizację zadań:

ORGANIZACJA NOWYCH MIEJSC ŻŁOBKOWYCH

KOMPETENCJE KADR NIEZBĘDNE DO PEŁNIENIA FUNKCJI OPIEKUNA

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Efekty: 48 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi, 48 osób opiekujących się dziećmi objętych wsparciem, 3 osoby opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie.

Wartość projektu wynosi 1 320 195,28 zł, dotacja 1 254 179,92 zł

Komunikat o wyniku rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo,  bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą placówką.

 

Informujemy, że liczba chętnych przerosła nasze możliwości ograniczone zaplanowaną w projekcie wielkością wskaźnika oraz koniecznością dostosowania się do przepisów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na 48 miejsc otrzymaliśmy 92 zgłoszenia zweryfikowane jako poprawne oraz spełniające warunki udziału w projekcie. W związku z punktami przyznanymi jako premiujące, gwarantowane miejsce otrzymało 4 osób. Pozostałe miejsca postanowiliśmy, po długim namyśle, przyznać poprzez losowanie. Jest to w naszej opinii jedyna gwarantująca równe traktowanie wszystkich oczekujących metoda. Losowanie odbyło się w obecności osoby bezstronnej poprzez wyciągane z naczynia wycięte paski z nazwiskami.

 

Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Pozostałe osoby pozwalamy sobie wpisać na listę rezerwową. Rezygnacja któregokolwiek z uczestników spowoduje konieczność dolosowania kolejnej osoby.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby zakwalifikowane do projektu, informujemy, że umowy będzie można podpisać  w poniedziałek

 10.08.2020 w godzinach 12:00 - 17:00, w naszej placówce w Zalasewie przy ulicy Kórnickiej 228

Lista zakwalifikowanych

Dokumenty rekrutacyjne

      Formularz rekrutacyjny       Oświadczenie uczestnika     Deklaracja uczestnictwa     Umowa uczestnictwa     Regulamin uczestnictwa

Instrukcja aplikowania

I. Należy pobrać i wypełnić formularz rekrutacyjny, mając na uwadze fakt, że dane uczestnika         to  dane  rodzica, który aplikuje do projektu, a nie dane dziecka, które będzie objęte opieką             żłobkową. Formularz ten  służy weryfikacji na ile Państwo kwalifikują się do uczestnictwa w           projekcie.

II. Formularz rekrutacyjny wypełniamy poprzez uzupełnienie pustych pól, lub podkreślenie               jednego z dostępnych wariantów odpowiedzi.

III. W punkcie 21 formularza rekrutacyjnego jako osobę długotrwale bezrobotną rozumie się:

       - osobę poniżej 25 roku życia, która nie posiada pracy przez okres powyżej 6 miesięcy

       - osobę powyżej 25 roku życia, która nie posiada pracy przez okres powyżej 12 miesięcy

IV. Punkt 23 formularza rekrutacyjnego dotyczy tylko osób pracujących.

V. Oświadczenie uczestnika, deklaracja uczestnictwa, umowa uczestnictwa i regulamin                         uczestnictwa nie  wymagają podpisywania i odsyłania na tym etapie rekrutacji, zostaną one            podpisane z osobami, które zakwalifikują się do projektu.

VI. Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać w postaci skanu na adres e-mail                   akukuzalasewo@gmail.com, a także dostarczyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na        adres: 

Integracyjny Żłobek Akuku

ul. Kórnicka 228

62-020 Zalasewo

VII. Osoby niewidome i słabowidzące mogą wypełnić formularz rekrutacyjny poprzez kontakt             telefoniczny.

VIII. Rekrutacja jest prowadzona do 30 czerwca 2020 roku. W przypadku niewyłonienia pełnej grupy uczestników projektu, rekrutacja zostanie wydłużona.

IX. Osoby zakwalifikowane będą zobligowane do złożenia zaświadczeń potwierdzających                      status  na rynku pracy.

       

X. Osoby aplikujące proszone są o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną, znajdującego         się poniżej formularza zgłoszenia dziecka do żłobka, oraz do zapoznania się z prezentacją na         temat naszej nowej placówki.

Instrukcja aplikowania
00:00 / 02:40

Zgłoszenie dziecka do Integracyjnego Żłobka AKUKU                    Prezentacja Żłobka AKUKU

Placówka będzie otwarta od dnia

1 września 2020

Numer konta placówki:

Żłobek Akuku  - Zalasewo

41 1090 1476 0000 0001 4671 1084

Kontakt
Wybór placówki

Dziękujemy za przesłanie!

Integracyjny Złobek Akuku 

 w Zalasewie

ul. Kórnicka 228

62-020 Zalasewo

tel. 519 692 061

e-mail: akukuzalasewo@gmail.com